Numerologický životopis osobnosti

 

Karmický životopis jména Jaroslav Hašek

 

      Silou, jež popouzela k životu pana Haška bylo splnění povinnosti - služba druhým, čímž potřeboval naplnit karmický úkolu.

     Smyslem jeho inkarnace byl díky své vytrvalosti a houževnatosti dosáhnout věhlasu a ovlivnit společnost.

     Prostřednictvím usilovné práce a neúnavné činnosti vedla jeho cesta k proměně osobnosti.  

     Jeho podstatou pro rozvoj osobnosti byla vůle stát se známou osobností s možností ovlivňovat názory druhých.

     Jeho způsob uvažování byl v rozporu rozumu a srdce a důsledkem tedy bylo velmi kritické myšlení, ale také mimořádný pozorovací talent.

     S vědomím si svého uvažování, v jednání byl obětavý a oddaný přítel i partner.

     Na venek se však tvářil jako egoistický, nestálý člověk s výraznými tvůrčími schopnostmi.  

     Na druhé působil jako velmi komunikativní, ale chaotický člověk, ochotný kdykoli pomoci, poněkud nedůtklivý, příliš přímočarý a komplikovaný ve vztazích.

     Jeho největší životní touhou byl úspěch a uznání druhých, způsobení změny v myšlení druhých a nezávislost.

     Životním úkolem pana Haška bylo se stoprocentním zaujetím skrze pochopení dosáhnout úspěchu, uznání a předávání kladných myšlenek a energií.

     Partnerství považoval jako zdroj síly vedoucí ideální shodě.

     Láska k bližnímu se projevovala usilovným budováním vztahu založenému na lásce, i když jeho přístup nebyl založený na tradičních postupech a řešeních. 

 

Zaměstnání

     Jeho zájmem bylo uplatnit svou moudrost a diplomatické schopnosti v uměleckém povolání, tam kde by se druzí pobavili.

     Ke svému studiu měl přístup založený na usilovné práci a pilnosti, i když postupoval poněkud zbrkle a studia ho měla přivést k seberealizaci v oboru lékařství, péče a na postech, kde mohl uplatnit empatii, moudrost a schopnost podívat se na problém z různých úhlů.    

     Jeho životním posláním v profesionální oblasti bylo splnění karmického úkolu, který se zakládal na službě bližnímu a přivedl ho k jeho duchovní podstatě.

     V zaměstnání či při práci dbal na přípravu a choval se takticky v duchu svého poslání.  

     Jeho příležitost uplatnění a úspěchu spočívala v nestanné, objektivní a čestné práci vedoucí k pomoci jednotlivců i společnosti.  

     Co se týče finanční stránky jeho profesionální oblasti, pak potíže, nehospodárnost, ale i snaha učit se ho vedla k odměně za jeho vynaložené úsilí.

     V nezávislém pracovním postavení ho boží řízení osudu vedlo k společenské angažovanosti, tvořivosti, ale i tendenci zanedbávat sám sebe.

V životě se uplatnil na třech pracovních pozicích:

     Pozice úředníka, kde ho na tuto pozici přivedla i dosažená studia, mu přinesla post, kde mohl uplatnit svou ochotu pomáhat, ale i podřízené postavení bez možnosti ovlivnit běh věcí, což vedlo k jeho nedůtklivosti.

    Pozice redaktora mu přinesla možnost splnit svou povinnost vůči společnosti, čímž také naplnit své poslaní a současně uplatnit svůj kritický způsob myšlení a pozorovací talent.

    Pozice spisovatele byla v souladu s kosmickým řádem vedoucí k úspěchu a naplnění svých přání a tužeb nejen stát se nezávislým, ale i způsobovat změny. 

 

Pokud se zadívám do diagramu všech výše uvedených životních oblastí, pak jeho dětství a mládí ovlivnilo především jeho pohled v oblasti životního cíle, kdy bylo pro něho důležité vyjít ze své domnělé „malosti“ a dosáhnout úspěchu, ale také nalézt plnohodnotný vztah postavený na vzájemné shodě. V průběhu mládí si uvědomil, že je pro něho důležité nejen studium a postup na společenském žebříčku, ale i pověst, kterou o sobě vytvářel. Což se projevovalo v průběhu jeho zralých let na jeho povaze, ale i ve vztazích a vše získalo uplatnění v jeho životním úkolu a ve finanční oblasti. Ačkoli jen stěží, by se dalo mluvit v jeho případě o stáří plně, rozvinul a naplnil svůj krátký život, tím že nalezl svůj smysl a směr a dosáhl tak úspěchu nejen za života, ale i věhlasu po své smrti. 

 

Vztah s Jarmilou Mayerovou

     Silou pro vztah Jaroslava s Jarmilou byla nejen jejich velmi podobná přístupu k životu, ale i vůle k nalezení víry a naděje v lásku.

     Smyslem jejich vztahu bylo přes chorost vypořádat se s nelehkými okolnostmi a událostmi nalézt vůli a společně s pragmatickým přístupem vnést do jejich vztahu řád a pořádek.

     Ke svému cíli měli dojít díky vzájemnou přitažlivost, lásku a mnohé zkoušky a přitom si ponechat vzájemnou svobodu a možnost rozvoje.

     Jádrem vztahu bylo pochopení jeden druhého, k čemuž se dostávali pře udržování rovnováhy mezi svým chováním a četná odpuštění.

     Jejich postup na základě myšlení však vedl k četným krizím a mnohým rozchodům a novým začátkům.

     Tento vztah měl charakter opětovného karmického setkání s možností nastolení změny.

     Na okolí jejich vztah působil jako spojení protikladů, kdy jeden dokázal chápat druhého a úspěšně nalézt kompromis v jejich společném životě.

     Nadějí se jim stala příležitost volby mezi rozumem a srdcem a láska založená na hlubokém přátelství.

     Úkolem bylo přes izolaci a pochopení jeden druhého vypořádat se s temnými stránkami vztahu dvou lidí. 

     Dispozice vztahu byla založená na rušivých energiích působících z venku, která však vztah utužovala.

     Vzájemná láska byla postavena na pochopení jeden druhého, ale i osamění, což vedlo ke vzájemnému souladu a spojení dle vesmírných zákonů.

     Jejich zájmy je vedli přes spolupráci k porozumění a samostatnosti.

     Společně se měli v tomto vztahu naučit vytrvalosti a získat schopnost vypořádat se s nelehkým údělem a zbavit se tak pocit izolace od společnosti.

     Posláním bylo udržení protichůdných sil v rovnováze, zachování stability a dosažení vzájemné shody.

     V chování vůči sobě navzájem pociťovali oba selhání, až rezignaci, což vedlo k pochopení jeden druhého, ale i opakovaným odloučením.

     Příležitostí jim by bylo naplnění jejich společného karmického úkolu a potřeba zbavit se svazujících pout a zažitých názorů na vztah.

     Ve finanční oblasti působily rušivé energie a nedorozumění.

     Poskytnutí nezávislosti sice působilo kriticky, ale ve výsledku obou přinesla rozvoj osobnosti a svobodu ducha.

     Motivem vztahu bylo přes navození rovnováhy a zodpovědného přístupu dojít poznání na poli lásky a tak nalézt svou duševní sílu.

     Den jejich svatby ( 23.5.1910 ) přinesl do vztahu boj za vztah a rozvoj pochopení, který vedl ke spojení protikladů a vzájemné lásce. 

 

Celkově diagram vykazuje, že vztah Jaroslava Haška s Jarmilou Mayerovou byl důležitý pro jejich vývoj ve třech sférách a to především nalezení pochopení pro druhého v oblasti úkolu, vzájemné lásky, společných zájmů i způsobu chování jeden k druhému a z těchto důvodů jejich vztah i započal a stejné téma bylo i předmětem tohoto vztahu. Rušivý vliv cizích osob i životních situací ovlivňoval popud k vzájemnému vztahu, všední dny i výsledek v oblastech smyslu, úkolu, vzájemné lásce i v oblasti financí. V běžném styku bylo pro ně důležité projít mnohými krizemi. Ve výsledku měli společně nalézt oddanost a ideální shodu, což bylo předmětem jejich vzájemného učení a příležitostí naplnit karmický úkol.

 

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !telefon


Zvětšit mapu